Privacyverklaring ASCC


ASCC verwerkt persoonsgegegevens van leden en van deelnemers aan cursussen en workshops. Het gaat daarbij om gegevens die de betrokkenen bij hun aanmelding als lid of hun inschrijving voor de cursus of de workshop aan ASCC hebben opgegeven, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, rekeningnummer, bezit computer/tablet en computerervaring. Onder “leden” zijn ook bestuursleden, ondersteuners en docenten begrepen. 

Daarnaast worden gegevens verwerkt van contactpersonen bij organisaties waarmee ASCC een relatie heeft.De gegevens dienen in het bijzonder voor het voeren van een ledenadministratie, verzending van nieuwsbrieven en andere informatie, overige communicatie, contributie-inning, direct-marketing voor cursussen/workshops, afstemming van cursus-/workshoppakket en van overige dienstverlening op het ledenbestand, inventariseren van statistische informatie over het leden- en deelnemersbestand over de jaren heen, en, meer in het algemeen, voor het goede functioneren van de vereniging. 

De grondslag voor de verwerking is toestemming van de betrokkenen, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en/of een gerechtvaardigd belang van ASCC bij een goed functioneren van de vereniging.

Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden. Er vindt geen doorgifte plaats aan andere landen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan in overeenstemming is met de doelen waarvoor de gegevens zijn verwerkt. 

De gegevens zijn beveiligd doordat ze elektronisch zijn opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor het bestuur van ASCC.Betrokkenen hebben het recht hun gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Een verleende toestemming om gegevens te verwerken kan steeds worden ingetrokken. 

Voor een verzoek om inzage, correctie of verwijdering en voor eventuele vragen over de verwerking kunt u contact opnemen met ASCC, p/a wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen, of per e-mail met secretariaat@ascc.nl.. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

[/responsivevoice

Met ingang van 25 mei 2018 is op de verwerking van persoonsgegevens nieuwe wetgeving van toepassing. Die wetgeving is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de AVG is o.m. geregeld, dat de “verwerkingsverantwoordelijke” de betrokkenen moet informeren over de verwerking van hun gegevens. Om die informatie goed vindbaar te laten zijn, wordt aangeraden om een online privacyverklaring zoals deze te publiceren. 

Deze privacyverklaring wordt aangepast als daartoe, in verband met nadere regelgeving of anderszins, aanleiding bestaat. Een eventuele aanpassing wordt zo snel mogelijk na de aanpassing op de website van ASCC gepubliceerd.