Huishoudelijk reglement

Artikel 1

Contributie

De door de algemene vergadering vastgestelde contributie wordt per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar aan de leden in rekening gebracht. Degenen die in de periode januari t/m augustus van een jaar lid worden, zijn de volledige jaarcontributie verschuldigd. Degenen die in de periode september t/m december van een jaar lid worden, zijn de contributie verschuldigd, zoals die voor het daaropvolgende jaar is vastgesteld en zijn daarmee lid tot en met dit volgende jaar.

Artikel 2

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Het lidmaatschap eindigt op 31 december van het jaar waarin de opzegging is gedaan. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts schriftelijk tegen het einde van het boekjaar geschieden, eveneens met inachtneming van een termijn van tenminste 4 weken.

Artikel 3

Ontzetting uit het lidmaatschap

Leden die hun verplichting tot betaling van contributie binnen 60 dagen na ontvangst van de contributierekening , ondanks betalingsherinnering, nog niet zijn nagekomen worden door het bestuur uit het lidmaatschap ontzet, met gelijktijdige intrekking van alle aan de leden toekomende rechten en faciliteiten. De ontzetting uit het lidmaatschap wordt het betreffende lid schriftelijk ter kennis gebracht. 

Artikel 4

Adreswijziging

Leden die van postadres of e-mailadres veranderen dienen dit direct door te geven aan de secretaris van het bestuur.

Artikel 5

Ledenpas

Met ingang van 2015 ontvangen de leden géén ledenpas meer. Er zijn voldoende middelen om het lidmaatschap te controleren. De rechten en faciliteiten van de leden zijn daarmee gewaarborgd.

artikel 6

Aan de leden toekomende rechten en faciliteiten

De aan het lidmaatschap verbonden rechten en faciliteiten worden door het bestuur bepaald.

Artikel 7

Commissies en functies

Het bestuur kan commissies instellen, afgevaardigden voor bijzondere doeleinden aanwijzen, dan wel adviseurs benoemen ter behartiging van verenigingsbelangen of ter verkrijging van voorlichting en advies. Van dergelijke benoemingen geeft het bestuur kennis op de eerstvolgende algemene vergadering.

artikel 8

Onduidelijkheden reglement

Wanneer verschil van mening bestaat over de uitleg of de toepassing van enig artikel van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur een voorlopige beslissing, welke beslissing in de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging wordt voorgelegd.

Artikel 9

Uitsluiting aansprakelijkheid

De Amstelland Senioren ComputerClub is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die is ontstaan tijdens thuishulp, hulp op inloop, door publicaties op de website en in de nieuwsbrief en door informatie gegeven op de clubmiddagen en cursussen. Dit betreft schade aan hardware, software en gegevens, alsmede alle indirecte schade.