Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1. Contributie.

De door de algemene vergadering vastgestelde contributie wordt per 1 januari van het daaropvolgende  kalenderjaar aan de leden in rekening gebracht. Voor degenen die in de loop van een verenigingsjaar   het lidmaatschap van de vereniging verkrijgen geldt de verplichting tot contributiebetaling  vanaf het tijdstip waarop het bedrag van de door hen verschuldigde contributie schriftelijk in rekening is gebracht.

Artikel 2. Opzegging van het lidmaatschap.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming  van een opzegtermijn van tenminste vier weken.

Het  lidmaatschap eindigt op 31 december van het jaar waarin de opzegging is gedaan

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts schriftelijk tegen het einde van het boekjaar geschieden, eveneens met inachtneming van een termijn van tenminste 4 weken.

Artikel 3. Ontzetting uit het lidmaatschap. 

Leden die hun verplichting tot betaling van contributie binnen  60 dagen  na ontvangst van de contributierekening , ondanks betalingsherinnering,  nog niet zijn nagekomen worden door  het bestuur het lidmaatschap ontzegd,  met gelijktijdige intrekking van alle aan de leden toekomende rechten en faciliteiten. De ontzetting uit het lidmaatschap wordt het betreffende lid schriftelijk ter kennis gebracht.

Artikel  4. Adreswijzing.

Leden die van postadres of e-mailadres veranderen dienen dit direct door te geven aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 5. Ledenpas (vervallen).

De leden ontvangen jaarlijks,  na betaling van de contributie ten bewijze van de aan hen toekomende rechten en faciliteiten, een op naam gestelde ledenpas, waarmee zij tevens kunnen deelnemen aan de  ten behoeve van de leden georganiseerde activiteiten.

Artikel 6. Aan de leden toekomende rechten 

De aan het lidmaatschap verbonden rechten en faciliteiten worden door het bestuur  bepaald en jaarlijks aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

Artikel 7. Commissies en functies.

Het bestuur kan commissies instellen, afgevaardigden voor bijzondere doeleinden aanwijzen, dan wel adviseurs benoemen ter behartiging van verenigingsbelangen of ter verkrijging van voorlichting en advies. Van dergelijke benoemingen geeft het bestuur kennis op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 8. Onduidelijkheden reglement.

Wanneer verschil van mening bestaat over de uitleg of de toepassing van enig artikel van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur een voorlopige beslissing, welke beslissing in de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging wordt voorgelegd.